Infokorp logo

Pozor na správné svolání valné hromady


<p>Věděli jste, že akciové společnosti musejí dle zákona o obchodních korporacích nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnit na internetových stránkách pozvánku na valnou hromadu a účetní závěrku?</p> <p>Od ledna 2014 mají všechny typy akciových společností (bez ohledu na formu či podobu akcií) povinnost uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách. Společnosti přitom tento způsob svolání valné hromady nemohou ve svých stanovách vyloučit či určit jiný výhradní způsob svolávání valné hromady. Zákon o obchodních korporacích tak upouští od nutnosti publikace pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku a v celostátním deníku, které byly nejen nepraktické, ale i finančně náročné.</p> <p>Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Na internetové stránce společnost také uveřejňuje odvolání nebo odložení konání valné hromady a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.</p> <p>Následkem nedodržení povinnosti uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetu může být neplatnost usnesení, které byly na valné hromadě přijaty.</p> <p>Portál Infokorp.cz umožňuje společnostem jednoduše na své stránky nahrát dokumenty dle potřeby a splnit tak svou uveřejňovací povinnost.</p> <p><em><strong>Vybrané ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):</strong></em></p> <p> <div align="center"> § 7 </div> </p> <p>(2) Akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen „internetové stránky“), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem.</p> <p>(3) Zřídí-li společnost s ručením omezeným internetové stránky, vztahuje se na ni ustanovení odstavce 2 obdobně.</p> <p> <div align="center"> § 406 </div> </p> <p>(1) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Stanovy mohou určit i další požadavky na svolání valné hromady. Stanovy mohou také určit, jakým způsobem bude nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle věty první; tento způsob nesmí akcionáře nedůvodně omezovat v možnostech účastnit se valné hromady.<p> <p>(2) Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.</p> <p> <div align="center"> § 436 </div> </p> <p>(1) Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.</p> <p>(2) Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 1 také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.</p>

Zpět na články